top of page
 • Čo je „letenka“?
  Letenka je zmluva medzi cestujúcim, ktorého meno je uvedené na letenke a leteckou spoločnosťou o preprave z počiatočnej do cieľovej destinácie, pričom obe strany, teda cestujúci ako aj letecká spoločnosť, majú svoje práva a povinnosti.
 • Čo znamená zmena letenky?
  Zmenou letenky môže byť zmena termínu letu, zmena smerovania, zmena príletovej alebo odletovej destinácie. Konkrétne možnosti zmeny každej jednej letenky sú definované leteckou spoločnosťou individuálne pre každú jednu letenku. Pre možnosti zmeny Vašej konkrétnej letenky nás prosím kontaktujte.
 • Je možné zmeniť meno cestujúceho?
  Letenka je zmluva medzi cestujúcim uvedeným na letenka a leteckou spoločnosťou. S výnimkou niektorých nízkonákladových leteckých spoločností, absolútna väčšina leteckých spoločností zmenu mena neumožnuje. V prípade, že konkrétna letecká spoločnosť zmenu mena cestujúceho neumožnuje a pôvodného cestujúceho je nevyhnutné nahradiť novým, toto je možné iba zakúpením novej letenky pre nového cestujúceho (v závislosti od disponibility voľných miest a aktuálnej cene letenky) a následným stornom a refundáciou letenky pôvodného cestujúceho (opäť v závislosti na stornopodmienkách pôvodnej letenky).
 • Kedy najneskôr je možné letenku zmeniť?
  Vo veľkej väčšine platí, že letenku je možné zmeniť najneskôr 2 hodiny pred pôvodne plánovaným letom. Pre potvrdenie tejto informácie v prípade konkrétnej letenky nás prosím kontaktujte.
 • Čo znamená storno a refundácia letenky?
  Storno letenky znamená zrušenie platnosti konkrétnej letenky a zrušenie rezervovaného miesta na letoch, na ktoré bola letenka vystavená. Refundácia letenky je transakcia refundácie vratnej časti hodnoty letenky. Vratná časť každej jednej letenky je definovaná leteckou spoločnosťou individuálne pre každú jednu letenku.
 • Kedy najneskôr je možné letenku stornovať a refundovať?
  Vo veľkej väčšine platí, že letenku je možné stornovať a refundovať najneskôr 2 hodiny pred pôvodne plánovaným letom. Pre potvrdenie tejto informácie v prípade konkrétnej letenky nás prosím kontaktujte.
 • Ako dlho trvá proces storna a refundácie?
  Storno letenky je veľmi krátky technologický úkon. Časové trvanie procesu refundácie letenky je však závislé od podmienok letenky (stanovených leteckou spoločnosťou), alebo, v prípade neštandardných refundácií (úmrtie cestujúceho alebo osoby blízkej, zrušený niektorý let atď. ) je od dĺžky spracovania refundácie zo strany príslušného oddelenia leteckej spoločnosti. Časový interval procesu refundácie sa preto môže pohybovať v rozpätí 7 dní - 3 mesiace.
 • Ako na lacné letenky?
  Ceny leteniek ovplyvňuje dopyt po cestovaní, aktuálna alebo predpokladaná obsadenosť letov a sezónnosť. Letecké spoločnosti preto ponúkajú rôzne akciové - nízke - ceny leteniek v čase, kedy je po cestovaní nízky dopyt (mimosezónne termíny) a kedy sú lietadlá iba slabo obsadené (velký časový predstih).
 • Je možné zakúpiť otvorenú letenku?
  Otvorené letenky (OPEN) letecké spoločnosti už takmer neponúkajú. Požiadavka na flexibilitu (napr.) spiatočného letu rieši dvoma spôsobmi. Prvým je kúpa letenky iba do destinácie s tým, že letenka na spiatočný let bude kúpená až v čase, kedy už bude termín a čas návratu definitívne známy. Druhým je kúpa takej letenky na oba smery, ktorá umožňuje za príslušný poplatok termín spiatočného letu zmeniť a zároveň ktorej platnosť (najneskorší možný termínu návratu) je dostatočne dlhá a pokrýva predpokladaný termín spiatočného letu aj s primeranou rezervou. V prípade takejto požiadavky nás prosím kontaktujte, nakoľko do niektorých destinácií nie je možné cestovať s jednosmernou letenkou, resp. kúpa dvoch samostatných jednosmerných leteniek môže byť finančne veľmi neefektívna. Radi Vám poradíme a navrhneme najoptimálnejšie riešenie.
 • Môžem vynechať niektorý z letov uvedených na letenke?
  Nie, jednou zo základných podmienok platnosti leteniek veľkej väčšiny leteckých spoločností je, že cestujúci je povinný absolvovať všetky lety uvedené na letenke a to v poradí, v akom sú na letenke uvedené. V prípade vynechania čo i len jedného z letov letenka automaticky stráca platnosť a rezervácia miest v ďalších letoch je automaticky zrušená. Výnimkou z uvedeného sú iba letenky niektorých nízkonákladových leteckých spoločností. V prípade, že sa Vám naskytnú dôvody, pre ktoré lety nemôžete použiť v poradí v akom boli vystavené, bezodkladne nás prosím kontaktujte a pokúsime sa nájsť riešenie, ako aspoň určitú časť jej hodnoty zachrániť (napr. zmenou smerovania).
 • Ako je možné rezervovať sedadlo ?
  Konkrétne sedadlo je možné, v závislosti od ceny letenky a jej podmienok, rezervovať bezplatne, alebo po zaplatení príslušného poplatku stanoveného leteckou spoločnosťou. Výnimkou môžu byť sedadlá, ktoré sú vopred z ponuky vylúčené a ktoré je možné obsadiť alebo iba konkrétnymi cestujúcimi (sedadlá s detským košíkom určené pre cestujúcich s malými deťmi), alebo sedadlá ktorých obsadzovanie si vyhradzuje letecká spoločnosť až počas fyzického check-ingu na letisku, nakoľko je tieto možné obsadiť iba cestujúcimi spĺňajúcimi viaceré interné kritériá (napr. sedadlá pri núdzových východoch a pod..).
 • Čo je „skupina“?
  Skupina je rezervácia minimálne 10 osôb, pričom všetky osoby musia letieť na všetkých letoch spolu.
 • Aké sú výhody a nevýhody skupiny?
  Výhody skupiny: na rozdiel od rezervácie bežnej letenky, ktorú je možné vytvoriť výlučne na konkrétne meno a priezvisko cestujúceho, pri rezervácii skupiny sa rezervuje iba počet sedadiel, pre vytvorenie skupinovej rezervácie konkrétne mená nie sú potrebné garantovaný počet rezervovaných sedadiel garantovaná jednotná cena všetkých leteniek v rámci skupiny Nevýhody skupiny: skupinová cena letenky môže byť vyššia ako aktuálne dostupná cena individuálnych leteniek skupinové letenky nie sú stornovateľné a refundovateľné
 • Kedy sa platí skupina?
  V prípade veľkej väčšiny leteckých spoločností sa skupinové letenky uhrádzajú v 2-3 postupných častiach. Väčšinou ihneď po potvrdení rezervácie vo výške 10% hodnoty, 2 mesiace pred odletom do výšky 50% hodhoty a 1 mesiac pred odletom doplatok do 100% hodnoty. Podmienky sa však môžu líšiť individuálne podľa jednotlivých leteckých spoločností.
 • Aké sú podmienky zmeny a storna skupiny?
  V prípade veľkej väčšiny leteckých spoločností platí, že po úhrade jednotlivých častí (viď otázku „Kedy sa platí skupina?“ sú zaplatené čiastky nestornovateľné. Vo veľkej väčšiny leteckých spoločností zároveň platí, že skupinové letenky nie sú zmeniteľné na iné lety ani iné dátumy. Podmienky sa však môžu líšiť individuálne podľa jednotlivých leteckých spoločností.
 • Do kedy musím potvrdiť mená cestujúcich?
  Konečné mená a priezviská cestujúcich sa vkladajú do rezervácie až v rozpätí 15 – 5 dní pred odletom, v závislosti od podmienok jednotlivých leteckých spoločností
 • Kedy musia byť letenky v rámci skupiny vystavené?
  Skupinové letenky musia byť vystavené v rozpätí 15 – 5 dní pred odletom, v závislosti od podmienok jednotlivých leteckých spoločností
 • Je možné pri skupine zmeniť meno cestujúceho?
  Vo väčšine prípadov platí, že meno cestujúceho je možné zmeniť aj po vystavení letenky, avšak za príslušný poplatok stanovený leteckou spoločnosťou. Tento poplatok sa väčšinou pohybuje v rozpätí 100 EUR – 200 EUR, v závislosti od typu leteniek a skupinových podmienok.
 • Je možný pri skupine check-ing?
  Vo väčšine prípadov platí, že aj v prípade skupinových leteniek je možné zacheckovať sa on-line prostredníctvom internetovej stránky prevádzkujúcej leteckej spoločnosti. V ostatných prípadoch je check-ing možný iba priamo na letisku.
 • Je možné pri skupine rezervovať sedadlá?
  Niektoré letecké spoločnosti umožňujú už v procese realizácie skupinových leteniek rezervovať konkrétne sedadlá. Vo väčšine prípadov však táto možnosť nie je a sedadlá je možné vybrať alebo počas on-line check-ingu prostredníctvom internetovej stránky prevádzkujúcej leteckej spoločnosti, alebo až počas check-ingu na letisku.
 • Kto je hendikepovaný cestujúci?
  Hendikepovaný cestujúci je ten, ktorého bezpečné cestovanie je v menšej alebo väčšej miere závislé na asistencii ďalšej osoby, alebo personálu leteckej spoločnosti. Jedná sa napr. o nevidiacich cestujúcich, cestujúcich so zníženou schopnosťou pohybu, alebo o cestujúcich, ktorých pohyb je možný iba pomocou invalidného vozíka.
 • Môže cestovať hendikepovaný cestujúci sám?
  Akceptácia hendikepovaného cestujúceho na palube je podmienená potvrdením jeho prepravy zo strany leteckej spoločnosti. O skutočnosti, že sa jedná o hendikepovaného cestujúceho je nevyhnutné informovať hneď v úvodnej fáze zabezpečovania prepravy, nakoľko potvrdenie jeho akceptácie závisí od viacerých skutočností, napr. hendikep, ktorý vyžaduje iba minimálnu fyzickú asistenciu personálu (nevidomosť, resp. slabozrakosť) nebýva prekážkou takmer automatickému procesu akceptovania cestujúceho na prepravu cestujúci, ktorý používa invalidný vozík na dlhšie presuny, niekoľko krokov (najčastejšie od dverí lietadla na konkrétne sedadlo v lietadle) však dokáže absolvovať fyzicky sám, aj potvrdenie prepravy takéhoto cestujúceho je viacmenej automatizovaný proces v súvislosti s cestujúcim, ktorého pohyb je plne závislý na invalidný vozík (aj vo vnútri lietadla), je však proces potvrdzovania jeho akceptácie náročnejší a závisí hlavne od nasledovných dvoch skutočností. Prvou je zdravotná diagnóza, resp. miera postihnutia (niektoré formy môžu vyžadovať prítomnosť kyslíkového prístroja, čo je veľmi komplikované) a druhou informácia, či cestujúci cestuje sám, alebo je doprevádzaný druhou zdravou osobou? Pre takéhoto cestujúceho musí totiž letecká spoločnosť zabezpečiť na palube špeciálny vozík, ktorý svojimi rozmermi umožňuje pohyb v uličke medzi. V závislosti od miery handikepu a zdravotného stavu teda letecká spoločnosť môže potvrdiť preravu aj handikepovaného cestujúceho bez doprevádzajúcej osoby.
 • Koľko hendikepovaných cestujúcich môže cestovať naraz v 1 lietadle?
  Množstvo hendikepovaných cestujúcich, ktorých prepravu môže letecká spoločnosť potvrdiť na 1 lete je závislé od viacerých dôvodov, napr. miera/charakter hendikepu cestujúcich veľkosť a typ lietadla množstvo palubného personálu iné prevádzkové dôvody...
 • Akú pohybovú pomôcku je možné vziať so sebou?
  Hendikepovaný cestujúci si so sebou môže vziať napr. barle, vo väčšej alebo menšej miere skladací invalidný vozík, na manuálny alebo elektrický pohon. Akceptácia prepravy pohybovej pomôcky je však podmienená jej potvrdením zo strany prepravcu, preto je nevyhnutné požiadavku na prepravu pohybovej pomôcky nahlásiť hneď v úvodnej fáze zabezpečovania prepravy.
 • Koľko stojí preprava pohybovej pomôcky?
  1 kus pohybovej pomôcky, ktorá slúži na zabezpečenie mobility cestujúceho, je prepravovaná bezplatne.
 • Aký je postup rezervácie letenky pre hendikepovaného cestujúceho?
  Pre zabezpečenie prepravy hendikepovaného cestujúceho je najdôležitejšie hneď v úvodnej fáze nahlásiť, že sa jedná o hendikepovaného cestujúceho a informovať o charaktere postihnutia. Na základe charakteru postihnutia Vás budeme ďalej žiadať o doplnenie tých informácií, ktoré konkrétna letecká spoločnosť pre potvrdenie prepravy konkrétneho cestujúceho požaduje. Napr., pri cestujúcom, ktorého pohyb je plne odkázaný na invalidný vozík, sú to zvyčajne nasledovné údaje: lekársky názov diagnózy postihnutia či sa jedná o manuálny, alebo elektrický vozík (v prípade elektrického aj informáciu ohľadom typu batérií) všetky 3 rozmery vozíka v zloženom stave (ak je skladací) celková hmotnosť vozíka Následne sú tieto informácie vložené do systému na rozhodnutie leteckej spoločnosti, či cestujúceho na prepravu akceptuje, alebo nie.
 • Čo je check-ing?
  Check-ing letu prebieha na letisku pri určených priečinkoch (tzv. Check-ing desk) a je to kontrola letenky cestovných dokladov dodržanie obmedzení a limitov stanovených na prepravu príručnej a podávanej batožiny Záverečným krokom je akceptácia cestujúceho na prepravu a vystavenie palubnej vstupenky. Check-ing priečinok sa väčšinou otvára 3 hodiny pred odletom a možnosť check-ing na konkrétny let sa končí v rozpätí 1 hodina – 20 minút pred odletom, v závislosti od konkrétneho letu.
 • Čo je ONLINE check-ing a aký má význam?
  Online check-ing je proces, ktorým cestujúci prostredníctvom internetovej stránky leteckej spoločnosti potvrdzuje svoj záujem zúčastniť sa na lete. Súčasťou tohto procesu je výber konkrétneho sedadla a potvrdenie oboznámenia sa so zoznamom zakázaných predmetov. Súčasťou procesu online check-ing môže byť aj vloženie dátumu narodenia a údajov cestovného dokladu. On-line checking končí možnosťami zobrazenia, uloženia alebo odoslania palubnej vstupenky obsahujúcej QR alebo čiarový kód. Online check-ing je väčšinou technicky aktivovaný v rozpätí 48 – 24 hodín pred odletom a končí sa 1 hodinu – 30 minút pred odletom, v závislosti od konkrétneho letu. V prípade, že cestujúci cestuje iba s príručnou batožinou, pokračuje po príchode na letisko priamo na bezpečnostnú kontrolu a následne do lietadla. V prípade, že cestujúci má záujem podať na prepravu aj podávanú batožinu, dostaví sa po príchode na letisku ku priečinku DROP-OFF, kde mu je batožina skontrolovaná, zaevidovaná na prepravu a je zabezpečené jej naloženie. Výhody online check-ingu sú: registrácia na let a výber sedadla v dostatočnom časovom predstihu (48 – 24 hodín pred odletom) v pohodlí domu, alebo kancelárie minimalizácia zbytočného čakania na letisku v rade pred checking priečinkom výrazné zníženie pravdepodobnosti, že v prípade prerezervovaného letu (tzv. overbooking, teda stav kedy je predaných viac leteniek ako je kapacita lietadla) sa cestujúci fyzicky nedostane na let, na ktorý má vystavenú letenku
 • Ako dlho pred odletom mám byť na letisku?
  V súvislosti s touto otázkou je dôležité uvedomiť si nasledovné 3 skutočnosti: nevyhnutnosť zacheckovať sa pred ukončením check-ingu (1 hodina – 20 minút pred odletom, v závislosti od konkrétneho letu). Zacheckovať sa znamená ukončiť proces check-ingu pri priečinku najneskôr v tomto čase! bezpečnostná kontrola môže výrazným spôsobom predĺžiť čas medzi uzavretím check-ingu a príchodom ku nástupnej bráne lietadla (tzv. gate) nástup do lietadla (tzv. boarding) sa tiež uzatvára v rozpätí 45 – 15 minút pred odletom. Aby ste sa preto vyhli časovej tiesni a zbytočnému stresu, dôrazne doporučujeme príchod na letisko s dostatočnou rezervou, teda 3 hodiny pred odletom ďiaľkového letu a 2 hodiny pred odletom kontinentálneho letu. využiť možnosť a výhody online checkingu
 • Čo je príručná batožina?
  Príručná batožina je batožina, ktorá je prepravovaná v kabíne spolu s cestujúcim a je umiestňovaná do úložných priestorov nad cestujúcimi, alebo pod sedadlom.
 • Aké sú maximálne rozmery a hmotnosť príručnej batožiny?
  Rozsah povolenej príručnej batožiny, veľkosť a váha je stanovená individuálne jednotlivými leteckými spoločnosťami. Napr. letecké spoločnosti v rámci Lufthansa Group (Lufthansa, AustrianAirlines, Swiss, BrusselsAirlines) definujú príručnú batožinu ako 2 kusy a to nasledovne: Prvý kus, max. hmotnosť 8kg a rozmery max. 55 x 40 x 23cm (napr. bežný malý kufor) Druhý kus, hmotnosť nešpecifikovaná, rozmery max 40 x 30 x 10cm (napr. taška na laptop, alebo malý ruksak). Tzv. tradičné spoločnosti (nie nízkonákladové, napr. Rynair, Easyjet, Wizzair atd.) umožňujú prepravu príručnej batožiny bezplatne, pričom limit na rozsah príručnej batožiny sa môže líšiť aj v závislosti od prepravnej triedy (ekonomická, business, prvá). V prípade nízkonákladových spoločností platí, že rozsah a limity príručnej batožiny, ktorá je prepravovaná bezplatne, je iba veľmi malý (obyčajne iba veľmi malá taška) a ďalší, alebo väčší, kus príručnej batožiny je už spoplatnený. Prosím informujte sa ohľadom možností a obmedzení príručnej batožiny individuálne v súvislosti s každou jednou letenkou.
 • Čo je podávaná batožina?
  Podávaná batožina (niekedy označovaná ako „odbavovaná“) je batožina, ktorá je prepravovaná v nákladnom priestore lietadla a ku ktorej cestujúci nemá počas letu prístup.
 • Aké sú maximálne rozmery a hmotnosť podávanej batožiny?
  Rozsah povolenej podávanej batožiny, veľkosť a váha je stanovená individuálne jednotlivými leteckými spoločnosťami. V prípade veľkej väčšiny tradičných spoločností (nie nízkonákladových, napr. Rynair, Easyjet, Wizzair atd.) platí, že súčet rozmerov každej jednej podávanej batožiny nesmie prekročiť 158 cm rozsah a hmotnosť podávanej batožiny upravujú 2 koncepty, konkrétne: Koncept. 1, tzv. Kusový koncept (Piece Concept), pri ktorom má cestujúci možnosť podať 1, 2 alebo 3 kusy a zároveň sa maximálna hmotnosť každého 1 kusa stanovuje na 23kg (v prípade ekonomickej a prémiovej ekonomicke triedy) a na 32kg (v prípade business alebo prvej triedy). Koncept 2, tzv. váhový koncept (Weight Concept), pri ktorom má cestujúci možnosť podať odbavenú batožinu do celkovej hmotnosti 15kg, 20kg, 25kg, 30kg alebo 40kg a to nezávisle od počtu podaných batožín. Pri tomto koncepte však zároveň platí, že žiadny podaný kus batožiny nesmie prekročiť celkovú hmotnosť 32 kg. Preprava podávanej batožiny je stále vo väčšej miere spoplatnená, teda jej preprava nie je v rámci základnej ceny leteniek bezplatná (platí pre tradičné aj nízkonákladové spoločnosti). Preto je veľmi dôležité informovať sa ohľadom možností a obmedzení podávanej batožiny individuálne v súvislosti s každou jednou letenkou.
 • Čo je dodatočná (extra) batožina?
  Dodatočná (extra) batožina je ďalšia podávaná batožina nad rámec podávanej batožiny, ktorá je bezplatná (v rámci ceny letenky). Dodatočná (extra) batožina je vždy spoplatnená a cena jej prepravy je závislá od jej množstva (hmotnosť, rozmery), od destinácie a je stanovovaná individuálne každou jednou leteckou spoločnosťou.
 • Koľko batožiny si môžem so sebou zobrať?
  Celkový počet batožín, ktoré cestujúci môže so sebou zobrať (či už podávaných, alebo dodatočných-extra) je individuálny v závislosti od pravidiel jednotlivých leteckých spoločností, ich kapacitných možností, komerčných a iných prevádzkových dôvodov. V prípade záujmu o prepravu dodatočnej batožiny (väčšieho množstva batožiny) nás o tomto informujte vždy už v procese realizácie leteniek, alebo v čo možno najväčšom predstihu pred odletom. Akceptácia prepravy dodatočnej batožiny (nad rámec podávanej batožiny) na prepravu podlieha jej potvrdeniu zo strany leteckej spoločnosti. Pre jej potvrdenie je nutné špecifikovať charakter batožiny, hmotnosť a rozmery. Následne sú tieto informácie vložené do systému na rozhodnutie leteckej spoločnosti, či prepravu dodatočnej batožiny akceptuje, alebo nie.
 • Ktoré sú zakázané predmety?
  Zoznam zakázaných predmetov podávanej a príručnej batožiny na stiahnutie tu.
 • Koľko tekutín si môžem so sebou zobrať?
  Množstvo tekutín, ktoré si môžete so sebou zobrať, závisí od kabíny, v ktorej budú prepravované. Pre prepravu tekutín v príručnej batožine (batožina, ktorá prechádza bezpečnostou kontrolu spolu s cestujúcim) platia nasledovné limity. Tekutiny s maximálnym objemom do 100 ml musia byť uložené v priehľadnom uzatvárateľnom igelitovom sáčku o objeme sáčku maximálne 1 liter. Počet priehľadných uzatvárateľných igelitových sáčkov o objeme 1 liter je obmedzený maximálne 1 kusom sáčku na cestujúceho. Tekutinami pre tento účel sú: voda a ďalšie nápoje, polievky, sirupy, krémy, pleťové mlieka a oleje, parfumy, toaletné vody, spreje, gély vrátane šampónov a prostriedkov na opaľovanie, nádoby pod tlakom vrátane peny na holenie a tužidlá, deodoranty, pasty vrátane zubných pást, zmesi tuhých a tekutých materiálov, všetky ďalšie materiály podobnej konzistencie. V podávanej batožine (batožina, ktorá je prepravovaná v nákladnom priestore) vyššie uvedené limity neplatia, v tejto batožine môžete prepravovať aj väčšie množstvá tekutín a gélov.
 • Aké sú možnosti prepravy športovej batožiny?
  Podmienky prepravy športovej batožiny (bicykel, golfový bag, člny, surf, hokejová výstroj, parašutická výstroj a iné), ako aj cena prepravy, sú stanovené individuálne jednotlivými leteckými spoločnosťami. Niektoré spoločnosti akceptujú prepravu športovej výbavy bezplatne v rámci limitu podávanej batožiny, iné spoločnosti spoplatňujú prepravu športovej batožiny bez ohľadu na limit podávanej batožiny. V prípade záujmu o prepravu športovej batožiny nás o tomto informujte vždy už v procese realizácie leteniek, alebo v čo možno najväčšom predstihu pred odletom. Akceptácia prepravy športovej batožiny na prepravu podlieha jej potvrdeniu zo strany leteckej spoločnosti. Pre jej potvrdenie je nutné špecifikovať charakter batožiny, hmotnosť a rozmery. Následne sú tieto informácie vložené do systému na rozhodnutie leteckej spoločnosti, či prepravu športovej batožiny akceptuje, alebo nie.
 • Akú sú možnosti prepravy nadrozmernej batožiny?
  Nadrozmerná batožina je každá batožina, ktorej súčet 3 rozmerov presahuje 158cm. Podmienky prepravy nadrozmernej batožiny, ako aj cena prepravy, sú stanovené individuálne jednotlivými leteckými spoločnosťami. V prípade záujmu o prepravu nadrozmernej batožiny nás o tomto informujte vždy už v procese realizácie leteniek, alebo v čo možno najväčšom predstihu pred odletom. Akceptácia prepravy nadrozmernej batožiny na prepravu podlieha jej potvrdeniu zo strany leteckej spoločnosti. Pre jej potvrdenie je nutné špecifikovať charakter batožiny, hmotnosť a rozmery. Následne sú tieto informácie vložené do systému na rozhodnutie leteckej spoločnosti, či prepravu nadrozmernej batožiny akceptuje, alebo nie.
 • Ako prepravovať krehké a cenné predmety?
  Leteckú prepravu krehkých a cenných predmetov (drahé a citlivé elektronické prístroje, hudobné nástroje a pod.) je potrebné dôkladne zvážiť a následne ju riešiť spôsobom, ktorý v maximálnej možnej miere eliminuje možnosť jej poškodenia. Z uvedeného dôvodu dôrazne nedoporučujeme prepravu takýchto predmetov v nákladnom priestore (ako podávaná batožina), ale jednoznačne odporúčame (v prípade, že to charakter, rozmery a váha predmetu umožňujú) ich prepravu na palube spolu s cestujúcim a jej uloženie (a uchytenie) na sedadle vedľa cestujúceho. Takáto služba sa nazýva tzv. Extra Seat a predpokladá, že už v čase realizácie leteniek je známa požiadavka na prepravu takého predmetu. Následne sa pre cestujúceho a predmet obsadia v lietadle 2 miesta, zakúpia sa 2 letenky a rezervujú 2 sedadlá vedľa seba. Veľkostné a hmotnostné limity pre predmety uložené na sedadle sú stanovené individuálne jednotlivými leteckými spoločnosťami. Prosím informujte sa ohľadom možností a obmedzení tzv. Extra Seat individuálne v súvislosti s každou jednou letenkou.
 • Ako prebieha preloženie batožiny na letoch s prestupom?
  V prípade, že máte na letecké spojenie zahŕňajúce prestupy vystavenú jednu (tzv. priebežnú) letenku, je podávaná batožina automaticky na prestupových letiskách preložená do ďalšieho lietadla a to bez potreby do tohto procesu akokoľvek vstupovať. Výnimkami sú hlavne prípady letov do vnútroštátnych destinácií v USA alebo Kanade, kedy po transatlantickom lete nasleduje prestup na niektorom z letísk v USA alebo Kanade. V takom prípade je nutné batožinu vyzdvyhnúť po prvom pristátí v USA alebo Kanade, absolvovať imigračnú a colnú kontrolu a batožinu opäť podať na nadväzný let. V prípade, že máte na každý jeden, na seba nadväzujúci, let vystavené samostatné letenky, v takom prípade je nevyhnutné batožinu v každom jednom príletovom letisku vyzdvyhnúť a na ďalší let nanovo podať.
 • Ako postupovať v prípade meškania alebo straty batožiny?
  V prípade, že nebola batožina doručená spolu s Vaším letom je nevyhnutné ešte na letisku kontaktovať priečinok straty a nálezy (Lost And Found), prípadne iný priečinok určený na riešenie problémov súvisiacich s batožinami (napr. poškodené batožiny) a o meškajúcej batožine zpísať záznam (tzv. PIR, Promerty Irregularity Report), obsahujúci meno a priezvisko cestujúceho dátum a číslo letu, ktorým mala byť batožia doručená vonkajší fyzický popis batožiny (značka, veľkost, farba) stručný opis obsahu číslo batožiny (nachádza sa na nálepke/čiarkovom kóde, ktorý ste obdržali pri odovzdávaní batožiny (pri checking, alebo drop-off priečinku na letisku odletu) Vaše kontakté údaje (telefón, adresa pobytu v destinácii) Každý záznam má svoje unikátne referenčné číslo, najčastejšie začínajúce 3-písmenovým kódom letiska príletu, pokračujúc 2-znakovým kódom leteckej spoločnosti a končiaci 4-5 číslami. Záznam obsajuje tiež tel.číslo, na ktorom sa môžete priebežne informovať ohľadom stavu lokalizácie a doručenia batožiny. Zároveň sa prosím informujte o limite (rozsahu vecí, hodnota) v ktorom si môžete okamžite zakúpiť nevyhnutné veci osobnej potreby. Veľká väčšina načas nedodaných batožín je nájdená a doručená v priebehu 2-3 dní a iba veľmi vzácne dochádza ku situácii, že by proces trval dlhšie, resp. že by došlo ku úplnej strate batožiny. Proces dohľadávania batožiny trvá 30 dní, po tomto termíne je batožina vyhlásená za stratenú. Prostredníctvom internetovej stránky prepravcu sa následne vytvorí požiadavka na kompenzáciu (či už omeškanú, alebo stratenú batožinu) a priložia sa všetky súvisiace doklady (viac info v príslušnej sekcii internetovej stránky konkrétneho prepravcu).
 • Aké zviera môžem prepravovať?
  V prípade, že je zviera prepravované spolu s cestujúcim, veľká väčšina leteckých spoločností povoľuje iba prepravu psov, mačiek a králikov. Zviera musí byť umiestnené v klietke (alebo špeciálnej na to určenej taške), ktorá musí mať nepremokavé dno a musí byť dostatočne veľká na to, aby v nej mohlo zviera vzpriamene stáť a utočiť sa. V závislosti od veľkosti klietky a jej hmotnosti (vrátane zvieraťa) je potom možné jeho umiestnenie na palube s cestujúcim (tzv. Pet In Cabine), alebo vo vyhradenom (pretlakovanom, okysličenom a vyhrievanom) nákladnom priestore (tzv. Animal In Hold). Požadovaný veľkostný a hmotnostný limit klientky pre umiestnenie na palube s cestujúcim sa môže líšiť podľa jednotlivých leteckých spoločností. V prípade spoločností v rámci Lufthansa Group (Lufthansa, AustrianAirlines, Swiss, BrusselsAirlines) je limit pre veľkosť klietky stanovený na max 118 cm (55 x 40 x 23cm) a hmotnosť max 8kg. V prípade záujmu o prepravu zvieraťa nás o tomto informujte vždy už v procese realizácie leteniek, alebo v čo možno najväčšom predstihu pred odletom. Akceptácia prepravy zvieraťa (či už na palubu, alebo do nákladného priestoru) podlieha potvrdeniu zo strany leteckej spoločnosti. Pre jej potvrdenie je nutné upresniť druh zvieraťa, rasu, veľkosť klietky a celkovú hmotnosť. Následne sú tieto informácie vložené do systému na rozhodnutie leteckej spoločnosti, či prepravu zvieraťa akceptuje, alebo nie.
 • Koľko zvierat môžem prepravovať?
  Veľká väčšina leteckých spoločností umožňuje jednému cestujúcemu prepravovať maximálne 2 zvieratá, pričom na 1 každé zviera musí byť umiestnené v klietke (alebo špeciálnej na to určenej taške), ktorá musí mať nepremokavé dno a musí byť dostatočne veľká na to, aby v nej mohlo zviera vzpriamene stáť a utočiť sa.
 • Od čoho závisí možnosť prepravy zvieraťa?
  Možnosť prepravy zvieraťa závisí od 3 faktorov. technické a kapacitné možnosti lietadla individuálne interné pravidlá každej jednej leteckej spoločnosti (napr., že maximálne je možné na palube s cestujúcimi akceptovať 2-3 zvieratá a pod..) obmedzenia jednotlivých krajín na vstup so zvieraťom
 • Koľko stoji preprava zvieraťa?
  Cena prepravy zvieraťa je individuálna pre každú leteckú spoločnosť a závisí od kabíny, v ktorej je prepravované (spolu s cestujúcim, alebo v nákladnom priestore), od veľkosti a hmotnosti klietky, od destinácie atď.. Pre bližšiu predstavu uvádzame 3 príklady cien prepravy zvierat spoločností v rámci Lufthansa Group (Lufthansa, AustrianAirlines, Swiss, BrusselsAirlines). Príklad 1, priamy let Viedeň - Paríž, zviera na palube: cena 60,00 EUR Príklad 2, priamy let Viedeň – New York, zviera na palube: cena 100,00 EUR Príklad 3, priamy let Viedeň – New York, dospelý väčší pes (napr. zlatý retriever): cena 340 EUR
 • Práva cestujúcich v leteckej doprave
  Pre bližšie informácie ohľadom Práv cestujúcich v leteckej doprave kliknite sem
 • Všeobecné prepravné podmienky leteckých dopravcov – členov IATA
  Pre bližšie informácie ohľadom Všeobecných prepravných podmienok leteckých dopravcov – členov IATA kliknite sem
 • Prečo žiadame kontaktné údaje cestujúceho?
  Kontaktné údaje sú vkladané priamo do rezervačného systému pre potreby leteckej spoločnosti, aby v prípade potreby informovať cestujúceho o akejkoľvek dôležitej záležitosti týkajúcej sa konkrétneho letu (meškanie alebo zrušenie letu, zmena terminálu alebo nástupnej brány atď.) bol o tejto skutočnosti ihneď a bezodkladne informovaný samotný dotknutý cestujúci.
 • Čo sú APIS údaje a prečo ich žiadame?
  APIS (Advance Passenger Information System) údaje sú údaje požadované imigračným oddelením USA (U.S. Customs and Border Protection ), ktoré musia byť najneskôr v čase odletu vložené do rezervácií. Toto sa týka všetkých letov do/z/ponad územie USA. Zoznam požadovaných údajov: celé meno cestujúceho, pohlavie, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, číslo pasu a dátum expirácie pasu.
 • Čo je tzv. Overbooking?
  Prerezervovanie lietadla (tzv. Overbooking) je stav, ku ktorému dochádza vtedy, keď je na konkrétny let predaných viac leteniek ako je fyzický počet sedadiel. Toto môže byť spôsobené 2 dôvodmi, konkrétne letecká spoločnosť, na základe dlhodobo zbieraných dát a štatistík*, vedome umožní technicky predať viac leteniek ako je kapacita lietadla.*výsledkom štatistík je vysoko reálny predpoklad, že takmer vždy sa niekoľko cestujúcich z rôznych dôvodov na let nedostaví a teda takmer vždy zostane niekoľko sedadiel neobsadených z technických príčin je krátko pred odletom nutné zmeniť typ lietadla a k dispozícii je iba lietadlo s menšou kapacitou Oba uvedené dôvody majú za následok, že z kapacitných dôvodov niektorí cestujúci nebudú môcť konkrétnym letom letieť. Letecká spoločnosť je vtedy povinná bezplatne zabezpečiť dotknutým cestujúcim náhradné spojenie, v prípade potreby stravu, v prípade potreby ubytovanie a transfery z/na letisko a finančne cestujúcich kompenzovať.
 • Je na palube lietadla internet?
  Internetové pripojenie stále nie je v lietadlách samozrejmosť, avšak pribúda leteckých spoločností, ktoré túto možnosť či už bezplatne, alebo za mierny poplatok, ponúkajú. Bezplatnú možnosť pripojenia k internetu aktuálne ponúkajú letecké spoločnosti: 1. JetBlue Airways 2. Norwegian Air Shuttle (iba v rámci Európy) 3. Qatar Airways 4. Emirates Airline 5. China Eastern 6. Philippines Airlines 7. Qantas 8. Hainan Airlines 9. Nok Air 10 .Air New Zealand 11. Virgin Australia (iba v rámci Austrálie) Spoplatnenú možnosť pripojenia k internetu aktuálne ponúkajú napr. letecké spoločnosti v rámci Lufthansa Group (Lufthansa, AustrianAirlines, Swiss, BrusselsAirlines), alebo AirFrance/KLM. Pre bližšiu predstavu uvádzame 3 príklady cien internetového pripojenia v rámci Lufthansa Group.. Príklad 1, priamy let Viedeň - Paríž, rýchlosť do 600 Kbps: cena 5,00 EUR Príklad 2, priamy let Viedeň – New York, rýchlosť do 600 Kbps: cena 7,00 EUR Príklad 3, priamy let Viedeň – New York, rýchlosť do 15 Mbps: cena 12,00 EUR
 • Aké sú podmienky vstupu do letiskových salónikov?
  Na väčšine letísk existujú salóniky, v ktorých je možné stráviť čakanie na odlet vo veľmi príjemnom prostredí, vrátane širokej ponuky jedál a nápojov, sprchy, fajčiarskej kabíny, alebo aj prebaľovacieho pultu. Prístup do niektorých je možný výlučne pre držiteľov konkrétnych typov leteniek, alebo vyšších úrovní vernostných kariet, do iných je vstup možný bez obmedzení po zaplatení vstupného. Opýtajte sa nás na prítomnosť salónikov a možnosti vstupov na letiskách podľa Vášho záujmu.
 • Dostanem na palube jedlo?
  Na veľkej väčšine krátkych letov (napr. kontinentálne lety v rámci Európy) tradičné letecké spoločnosti počas letu v ekonomickej triede neposkytujú bezplatne jedlo, maximálne malý snack (napr. keksík, alebo sušienku) a na pitie možnosť výberu kávy/čaju, prípadne ďalšie nealko nápoje. V business triede ponúkajú bezplatne jedlo aj na týchto letoch. Na stredne dlhých letoch (napr. Európa – krajiny Blízkeho Východu) a diaľkových letoch letecké spoločnosti poskytujú bezplatne jedlo v ekonomickej/business/prvej triede a to v závislosti na dennom čase letu (či už iba raňaky/obed pri ranných letoch alebo večeru/raňajky pri nočných letoch). Nízkonákladové spoločnosti (napr. Rynair, Easyjet, Wizzair atď.) neposkytujú bezplatne jedlo na žiadnom lete. Zároveň však neustále pribúdajú možnosti si za príplatok objednať jedlo podľa vlastného výberu a to na ktoromkoľvek lete. Prosím informujte sa ohľadom možností zabezpečenia jedla individuálne v súvislosti s každou jednou letenkou.
 • Má dieťa nárok na detské jedlo?
  V prípade, že letecká spoločnosť ponúka na konkrétnom lete bezplatne jedlo, deťom ponúka a zabezpečuje automaticky detské jedlo. Rovnako ako v súvislosti s jedlom pre dospelé osoby aj pri deťom platí, že neustále pribúdajú možnosti si za príplatok objednať aj detské jedlo podľa vlastného výberu a to na ktoromkoľvek lete. Prosím informujte sa ohľadom možností zabezpečenia jedla individuálne v súvislosti s každou jednou letenkou.
 • Ako môžem požiadať o špeciálne jedlo a dostanem ho?
  V leteckom priemysle je možné vyžiadať z celkovo 26 možných špecifických druhov jedál (napr. vegetariánske, nízkokalorické, bezmliečne, bezpelkové, kosher, morské plody) a to za podmienok, že na konkrétnom lete/v konkrétnej kabíne letecká spoločnosť poskytuje bežne jedlo (business trieda, alebo stredne dlhé a ďiaľkové lety) špeciálne jedlo je vyžiadané minimálne 48 hodín pred odletom na konkrétnom lete letecká spoločnosť konkrétne špeciálne jedlo ponúka V prípade požiadavky na špeciále jedlo nás o tomto informujte vždy už v procese realizácie leteniek, alebo v čo možno najväčšom predstihu pred odletom, aby sme mohli konkrétne špeciálne jedlo zabezpečiť, prípadne (ak konkrétne jedlo nie je na lete ponúkané) aby sme po vzájomnej dohode mohli zabezpečiť náhradné jedlo.
 • Kombinovať letenky, áno alebo nie?"
  Kombináciou leteniek je kombinácia 2 nezávislých leteniek v jednom smere, alebo použitie 2 nezávislýchn leteniek na každý smer. Dôvodom kombinácie leteniek môže byť snaha o zníženie celkovej nákladovosti (súčet cien 2 nezávislých leteniek môže byť nižší ako v prípade 1 spiatočnej letenky), alebo aj jednoduchá skutočnosť, že v každom smere sú lety prevádzkované rôznymi, navzájom nespolupracujúcimi, spoločnosťami. Pri kombinácii leteniek je však dôležité upozorniť na nasledovné skutočnosti: každá 1 letenka je samostatná „zmluva o preprave“, ktorá platí iba na let v nej uvedený. Ak teda kombinujete napr. letenku č.1 na let BratislavaBarcelona a letenku č.2 na let Barcelona-Lisanon, tak je letecká spoločnosť prevádzkujúca letenku č.1 povinná prepraviť Vás iba na let Bratislava-Barcelona. Ak by let výrazne meškal (a nestihnete nasledovný let BarcelonaLisabon), alebo ak by bol let BratislavaBarcelona úplne zrušený, nemá letecká spoločnosť z letenky č.1. žiadnu povinnosť zabezpečiť Vám bezplatne spojenie do Lisabonu, ale iba do Barcelony. pri každej 1 letenke je možné podať batožinu iba na ten 1 konkrétny let, pričom na ďalší let je nevyhnutné batožinu vyzdvyhnúť a nanovo ju podať na odbavenie v prípade, že je na jeden smer vystavená letenka č.1 a na spiatočný smer letenka č.2 a v došlo by ku zrušeniu letu letenky č.1 s tým, že vzhľadom na krátky pôvodne plánovaný pobyt v destinácii už nezvažujete náhradné spojenie ale rozhodnete sa cestu úplne zrušiť, letecká spoločnosť letenky č.1 Vám vráti plnú hodnotu zrušeného letu (letenky č.1), avšak nezávislá letenka č.2 zostáva v platnosti, na túto sa žiadna výnimka z možnosti storna nevzťahuje. Z uvedených dôvodov preto pri zvažovaní kúpy 2 samostatných leteniek dôrazne doporučujeme zvážiť vyššie uvedené skutočnosti.
 • Ako môžem zbierať míle? Viac o vernostných programoch?
  V prípade letu veľkou väčšinou tradičných leteckých spoločností máte možnosť bezplatne zbierať body (v niektorých prípadoch označované ako “míle”) a to prostredníctvom vernostných programov. Vernostné programy prevádzkujú jednotlivo letecké spoločnosti, alebo viaceré (blízko spolupracujúce/kapitálovo prepojené) navzájom participujú v jednom programe. Body/míle je možné zbierať aj využívaním ďalších služieb spolupracujúcich partnerov a to hlavne ubytovaním v partnerských hotelových reťazcoch, alebo prenajatím auta v partnerských autopožičovniach. Registrácia a vedenie vernostných programov je bezplatná a v našom regióne sú najpoužiteľnejšie nasledovné programy: Miles&More, participujúce spoločnosti Lufthansa, AustrianAirlines, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings, LOT Polish Airlines, Turkish Airlines, United Airlines, Air Canada, All Nippon Airways, Singapore Airlines, Thai Airways, Aegean Airlines a ďalšie. Registracia prostrednictvom https://www.miles-and-more.com/at/en.html FlyingBlue, participujúce spoločnosti AirFrance, KLM, Delta a ďalšieRegistracia prostrednictvom www.flyingblue.sk British Airways Avios, participujúce spoločnosti British Airways, Iberia, American Airlines, Qatar Airways a ďalšie.Registracia prostrednictvom https://www.britishairways.com/en-gb/executive-club/avios Emirates Skywards, participujúca spoločnosť EmiratesRegistracia prostrednictvom https://www.emirates.com/english/skywards/ OK Plus, participujúca spoločnosť CSA Czech AirlinesRegistracia prostrednictvom https://okplus.csa.cz/cs/ok_plus/okp_login_no_reg/okp_login.htm Pre viac informácií nás prosím kontaktujte. Radi Vás bližšie prevedieme jednotlivými programami, ich výhodami/nevýhodami, praktickými možnosti využitia atď..
 • Kto je dieťa?
  Dieťa je cestujúci, ktorý dovŕšil 2 roky a v čase spiatočného letu nedovŕšilo 12 rokov.
 • Kto je nemluvňa?
  Nemluvňa (často označované ako „infant“) je dieťa, ktoré v čase spiatočného letu nedovŕšilo 2 roky života.
 • Kto je tzv. Nedoprevádzané dieťa?
  Nedoprevádzané dieťa (odborne Unaccompanied Minor) je dieťa staršie ako 5 rokov a mladšie ako 12 rokov, ktoré cestuje samotné bez doprevádzajúcej osoby staršej ako 18 rokov.
 • Majú deti zľavu z ceny letenky?
  Vačšina leteckých spoločností poskystuje z cien leteniek zľavy zo základného cestovného (teda nie z celkovej ceny letenky, ktoré okrem základného cestovného tvoria aj ďalšie poplatky, napr. palivové príplatky, letiskové poplatky, rozne daňe atď.) a to vo výške letenka pre dieťa, 25-33% letenka pre nemluvňa, 90% Podmienkou poskytnutia uvedených zliav je dieťa musí byť doprevádzané osobou staršou ako 18 rokov, teda nesmie cestovať samotné (tzv. nedoprevádzané*) nemluvňa nemá nárok na vlastné sedadla, musí ho držať rodič na rukách, alebo je umiestnené v špeciálnych detských košíkoch (košíky sú k dispozícii väčšinou v stredneveľkých a veľkých lietadlách) *Nedoprevádzané dieťa nemá nárok na detskú zľavu a zabezpečenie jeho asistencie personálom leteckej spoločnosti je spoplatnené podľa pravidiel jednotlivých leteckých spoločností.
 • Môžem zobrať na palubu vlastné jedlo pre dieťa?
  Vlastné jedlo je možné zobrať so sebou iba v prípade cestujúceho – nemluvňaťa. V takom prípade je možné zobrať so sebou na palubu materské mlieko, kojeneckú výživu, prípadne inú lekárom nariadenú* špeciálnu stravu. *V takom prípade však dôrazne doporučujeme mať so sebou lekárske potvrdenie (v Anglickom jazyku) o nutnosti konkrétnej špeciálnej stravy.
 • Môžem so sebou zobrať detský kočík?
  Áno, skladací detský kočík (hlboký, alebo tzv. športový) je možné vziať so sebou, avšak vzhľadom na jeho objem a obmedzené kapacitné možnosti v lietadlách dôrazne doporučujeme, aby ste nám požiadavku na prepravu kočíka vopred oznámili, spolu s uvedením všetkých 3 rozmerov a váhy. V prípade, že letecká spoločnosť prepravu kočíka potvrdí, bude kočík (v závislosti od kapacitných možností), umiestnený alebo priamo na palube (väčšinou v priestoroch určených pre posádku), alebo v nákladnom priestore.
 • Koľko stojí preprava detského kočíka?
  Preprava detského kočíka je bezplatná.
 • Vízové informácie
  Najaktuálnejšie informácie týkajúce a potreby víz pre cestovanie občanov Slovenskej Republiky nájdete na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
 • Čo ponúkame?
  Spoluprácu v oblasti zabezpečovania leteckej prepravy, ubytovaní, prenájmov áut, transfery, víza, poistenie atdˇ.. Ponúkame jednotnú platformu komplexného riešenia manažmentu firemných ciest, tzv. Single Point of Contact.
 • Ako pracujeme?
  Našim zákazníkom ponúkame možnosť využívať unikátny obsah a technologické možnosti On-line systému v súbehu so skúseným tímom rezervačných agentov. Na základe Vašich individuálnych požiadaviek a preferencií si sami zvolíte mieru využívania jednej a druhej možnosti. Samozrejmosťou sú pridelení agenti a 24/7 asistencia.
 • On-line systém?
  On-line systém je technológia, ktorá umožňuje prístup ku unikátnemu obsahu dodávateľov, okamžité zobrazenie (až do) 250 ponúk, nastavenie užívateľkých práv, cestovnej politiky, schvaľovacieho procesu, rezervovanie a okamžité vystavenie cestovných dokladov. Viac informácií nájdete tu.
 • Zaujala ma on-line možnosť, ako ju môžem skúsiť?"
  Veľmi jednoducho. Kontaktujte nás a do 24 hodín Vám vytvoríme prístup do systému. Vytvorenie prístupu a jeho používanie po dobu 30 dní je bezplatné.
 • Kedy agent, kedy on-line?"
  V prípade zložitejších ciest, spojení so zastávkami, spojení s prestupom, alebo jednoducho vždy vtedy, kedy uprednostňujete odporúčanie a návrh cesty odborníkmi, vtedy je k dispozícii agent s mnohoročnými skúsenosťami. V prípade jednoduchých prípadne opakujúcich sa ciest, skúsenejšieho travel manažéra a jednoduchého interného schvaľovacieho procesu, vtedy siahnite po On-line riešení. Skúsení rezervační agenti budú naďalej v pozadí monitorovať a prípadne usmerňovať Vaše aktivity.
 • Aké sú možnosti platby?
  Úhrada dodaných služieb je možná na faktúru, alebo kreditnou kartou. V závislosti na objeme a ďalšej dohode je zúčtovanie možné po každej dodanej službe, alebo súhrnne na 1 týždňovej, 2 týždňovej alebo mesačnej báze.
 • Môžeme ako firma zbierať nalietané body?
  Áno, okrem vernostných programov nalietaných míľ, ktoré sú viazané na individuálnych cestujúcich (viac informácií ohľadom vernostných programov individuálnych cestujúcich nájdeš tu existujú aj vernostné programy určené pre firmy. Podobne ako v prípade vernostných programov individuálnych cestujúcich, aj firemné vernostné programy prevádzkujú jednotlivo letecké spoločnosti, alebo viaceré (blízko spolupracujúce) navzájom participujú v jednom programe. Body/míle je možné zbierať aj využívaním ďalších služieb spolupracujúcich partnerov a to hlavne ubytovaním v partnerských hotelových reťazcoch, alebo prenajatím auta v partnerských autopožičovniach. Registrácia a vedenie firemných vernostných programov je bezplatná a v našom regióne sú najpoužiteľnejšie nasledovné programy: PartnerPlusBenefit, participujúce spoločnosti Lufthansa, AustrianAirlines, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings, LOT Polish Airlines, Turkish Airlines, United Airlines, Air Canada, All Nippon Airways, Singapore Airlines, Thai Airways, Aegean Airlines a ďalšie.Registrácia prostredníctvom www.partnerplusbenefit.com Bluebiz, participujúce spoločnosti AirFrance, KLM a Delta.Registrácia prostredníctvom https://www.bluebiz.com/ On Business, participujúce spoločnosti British Airways, Iberia, American Airlines, Qatar Airways a ďalšie.Registrácia prostredníctvom https://onbusiness.britishairways.com/web/ba Emirates Business Rewards, participujúca spoločnosť EmiratesRegistrácia prostredníctvom https://www.emirates.com/english/business-rewards/ OK Plus Corporate, participujúca spoločnosť CSA Czech AirlinesRegistracia prostrednictvom https://okpluscorporate.csa.cz/cs/ok_plus_corporate/okc_login_no_reg/okc_login.htm Pre viac informácií nás prosím kontaktujte. Radi Vás bližšie prevedieme jednotlivými programami, ich výhodami/nevýhodami, praktickými možnosti využitia atď..
 • Lieta sa z letiska Viedeň?
  Áno, letisko Viedeň je otvorené aj v tomto období a vybavuje prílety aj odlety. Aktuálne sú všetky odlety, check-in priečinky ako aj priečinky na podávanie batožiny, sústredené iba na Termináli 3 (check-in priečinky 301-399). Aktualizované 14.5.2020.
 • Ktoré letecké spoločnosti a kam aktuálne lietajú z letiska Viedeň?
  Premávka na letisku Viedeň je ku dňu 14.4.2020 veľmi obmedzená. Aktuálne prevádzkujú lety spoločnosti Lufthansa (denne lety do Frankfurtu), KLM (3 x týždenne lety do Amsterdamu), NorwegianAir (1 x týždenne lety do Oslo), Eurowings (denne do Dusseldorfu), AirChina (1 x týždenne do Pekingu), FlyNas (1 x týždenne do Ryad), Belavia (4 x týždenne lety do Minsk), WizzAir (1 x týždenne do Varny). Vo väčšej miere sa očakáva obnovenie letov po 28.5.2020. Aktualizované 14.5.2020.
 • Kedy a ktoré spoločnosti plánujú obnovenie letov z letiska Viedeň?
  Aspoň do určitej miery plánujú obnoviť lety, alebo rozšíriť prevázdku, spoločnosti nasledovne: Od 28.5.2020: TurkishAirlines (do Istanbul), RyanAir (viaceré destinácie) Od 1.6.2020: Tarom (do Bukurešti), AegeanAirlines (do Atén), VuelingAirlines (viacero destinácií), LuxAir (do Luxembourg), BrusselsAirlines (do Bruselu), AerLingus (do Dublin), LOT (do Varsavy), Od 8.6.2020: AirMalta (do Malty), Swiss (do Zurich) a AustrianAirlines (celá široká sieť destinácií) Od 15.6.2020: AirFrance (do Paríža) Od 1.7.2020: Emirates (do Dubai), Iberia (do Madrid), BritishAirways (do Londýna), TAP Air Portugal (do Lisabonu) Od 1.8.2020: Aeroflot (do Moskvy) Uvedené informácie vychádzajú zo stavu platného dňa 14.5.2020 a v závislosti od ďalšieho vývoja pandémie COVID-19 sa môžu zmeniť.
 • Aké zdravotné ochranné prostriedky musím mať na letisku Viedeň?
  Cestujúci je povinný mať počas celého pobytu na letisku rúško zakrývajúce nos a ústa. Žiadne ďalšie prostriedky (rukavice, okuliare, tvárový štít a pod..) nie sú povinné. Zároveň je veľmi odporúčané v maximálnej miere dodržiavať bezpečné rozostupy (aspoň 1 a ½ metra) a venovať zvýšenú pozornosť hygiene (časté a dôkladné umývanie rúk mydlom, alebo dezinfekčnými prostriedkami). Aktualizované 14.5.2020.
 • Aké zdravotné ochranné prostriedky sú potrené pre nástup do lietadla?
  Požiadavky na konkrétne ochranné prostriedky stanovuje individuálne každá letecká spoločnosť. Veľká väčšina spoločností vyžaduje aktuálne iba natiahnuté rúško zakrývajúce nos a ústa a to počas celého pobytu v lietadle. Žiadne ďalšie prostriedky (rukavice, okuliare, tvárový štít a pod..) väčšina spoločností aktuálne nevyžaduje. Prosím, informujte sa u nás individuálne na podmienky každej jednej spoločnosti. Aktualizované 14.5.2020.
 • Musím mať urobený test na COVID-19 pred odletom z letiska Viedeň?
  Nie, v súvislosti s odletom z letiska Viedeň nie je aktuálne požadovaný negatívny test (potvrdenie o negativite testu) na COVID-19. POZOR ! Pre vstup na územie niektorých krajín však môže byť negatívny test spôsobom, ako sa vyhnúť povinnej (domácej alebo štátnej) karanténe. Prosím, informujte sa u nás individuálne na podmienky vstupu do konkrétnej krajiny. Aktualizované 14.5.2020.
 • Je možné urobiť si test na COVID-19 na letisku Viedeň pred odletom, alebo po prílete?"
  Áno, tento test je možné vykonať priamo na letisku Viedeň. Viac informácií nájdete na https://www.viennaairport.com/pcrtest
Business Meeting

Máte otázky?

FAQ sa snažíme pravideľne dopĺňať ale pokiaľ ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, kontaktujte nás.

bottom of page