top of page

Podmienky reklamnej súťaže “clubmedczsk”

 

I.
Usporiadateľ Súťaže

 

 1. Usporiadateľom reklamnej súťaže „clubmedczsk“ (ďalej len „Súťaž“) a poskytovateľom výhry je ETN Slovakia spol. s r.o., sídlo: Tupého 23/A, Bratislava 831 01, IČO: 31 379 508, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7591/B (ďalej len “Usporiadateľ“).

 2. Usporiadateľ sa týmto zaväzuje, že poskytne plnenie jednej z bližšie neobmedzeného počtu osôb, ktorá splní podmienky Súťaže upravené nižšie (ďalej len „Pravidlá“).

 

II.
Podmienky účasti v Súťaži

 

 1. Súťaž sa uskutoční v dňoch od 10.03.2022 do 16.03.2022 vrátane (ďalej len „Doba konania súťaže“) na území Českej a Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“).

 2. Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej a/alebo Českej republiky, ktorá splní podmienky zapojenia sa do Súťaže podľa týchto Pravidiel (ďalej len “Účastník”).

 3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s Usporiadateľom alebo inom priamom zmluvnom vzťahu a ich blízke osoby v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

 4. Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

III.
Zapojenie sa do Súťaže

 

 1. Súťaž prebieha v službe Instagram, ktorá je jedným z produktov Facebooku, ktoré poskytuje spoločnosť Facebook Ireland Limited (ďalej len “Instagram”).

 2. Držiteľ účtu “2ontheway” na Instagrame v súlade so zásadami monetizácie obsahu Instagramu uverejní obsah, ktorý propaguje produkty alebo služby na základe obchodného vzťahu s Usporiadateľom (ďalej len “Súťažný post”).

 3. Účastníci sa zapoja do Súťaže splnením nasledovných podmienok k okamihu Žrebovania:

  1. Zo svojho účtu na Instagrame uverejnia komentár pod Súťažným postom;

  2. Zo svojho účtu na Instagrame sa prihlásia na odber (follow) účtu “clubmedczsk

  3. Zo svojho účtu budú zdieľať Súťažný post na svojej časovej oči (stories), pričom v popise k Súťažnému postu označia účet “clubmedczsk”.

 4. Zapojením sa do Súťaže sa Účastník zaraďuje do žrebovania o Výhru.

 5. Každý Účastník má právo zapojiť sa do Súťaže prostredníctvom jedného účtu na Instagrame. V prípade podozrenia, že sa jedna fyzická osoba zapája do Súťaže prostredníctvom viacerých účtov, vyhradzuje si Usporiadateľ právo tieto účty Účastníka zo Súťaže odstrániť.

 

IV.

Vyhodnotenie súťaže, Výhra a jej odovzdanie

 

 1. Po uplynutí Doby trvania Súťaže Usporiadateľ náhodne vyžrebuje spomedzi všetkých účtov Účastníkov jednu osobu, ktorej poskytne Výhru (ďalej len “Výherca”).

 2. “Výhrou” sa na účely Súťaže rozumie poukaz na:

  1. All-Inclusive ubytovanie v hoteli Club Med La Rosiere (Francúzsko) pre 2 dospelé osoby na 3 noci v časovom pásme od 16.04.2023 do 23.04.2023; alebo

  2. All-Inclusive ubytovanie v hoteli Club Med Val Thorens Sensations (Francúzsko) pre 2 dospelé osoby na 3 noci v časovom pásme od 20.11.2022 do 02.12.2022; alebo

  3. All-Inclusive ubytovanie v hoteli Club Med La Plagne 2100 (Francúzsko) pre 2 dospelé osoby na 3 nocí v časovom pásme od 11.12.2022 do 17.12.2022;

pričom možnosť voľby konkrétneho hotela a termínu ubytovania závisí od vyčerpanosti ubytovacej kapacity v čase uplatnenia poukazu, ktorú Usporiadateľ negarantuje a nezaručuje. Poukaz bude vystavený na meno Výhercu a neprevoditeľný na tretie osoby. Výherca bude môcť poukaz uplatniť v prospech tretích osôb, ktoré sú občanmi Slovenskej a/alebo Českej republiky v prípade, že preukáže ich súhlas.

 1. Výherca bude vyžrebovaný 16.03.2022.

 2. Usporiadateľ bude Výhercu kontaktovať prostredníctvom účtu na Instagrame, ktorý bol vyžrebovaný, na ktorý zašle zároveň unikátny kód poukazu, ktorým Výherca v ďalšej komunikácii s Usporiadateľom preukáže, že je držiteľom výherného účtu.

 3. Výherca je povinný uplatniť si Výhru do 17.03.2022 a to oznámením Usporiadateľovi osobných údajov v rozsahu: Meno, Priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, e-mailová adresa. Výherca je v lehote podľa predošlej vety povinný označiť hotel a časový rozsah pobytu, ako aj osobné údaje osôb, v ktorých prospech poukaz uplatňuje, v rozsahu podľa predošlej vety.

 4. V prípade, že si Výherca neuplatní Výhru podľa Pravidiel, nárok na Výhru mu prepadá a Usporiadateľ nemá záväzok poskytnúť mu Výhru.

 

V.
Zdaňovanie výhry

 

 1. Výhra predstavuje daňový príjem Výhercu.

 2. Podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”): je Výhra tzv. ostatným príjmom.

 3. Podľa § 9 ods. 2 písm. m) bod 2 zákona o dani z príjmov je Výhra oslobodená od dane v hodnote neprevyšujúcej 350 eur, pričom presahujúca hodnota sa zahrnie do základu dane Výhercu.

 4. Podľa § 43 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov: sa daň z Výhry vyberá zrážkou.

 5. Podľa § 43 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov daň z Výhry sa vyberá zrážkou vo výške 19 % zo základu dane.

 6. Podľa § 21 ods. 1 písm. h) bod 1 zákona o dani z príjmov Výhra predstavuje nedaňový výdavok Usporiadateľa.

 

VI.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Účastník Súťaže svojím zapojením sa do Súťaže berie na vedomie, že Usporiadateľ bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu verejne dostupných informácií o účte v službe Instagram v jeho držbe na účely priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie výsledkov Súťaže.

 2. Výherca Súťaže svojím zapojením sa do Súťaže berie na vedomie, že Usporiadateľ bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu Meno, Priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, e-mailová adresa a ďalšie Výhercom dobrovoľne zadané osobné údaje (ako napríklad telefónne číslo a podobne) na účely priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie výsledkov Súťaže, ako aj za účelom odovzdania Výhry.

 3. Účastník Súťaže berie na vedomie, že v prípade získania Výhry bude kontaktovaný Usporiadateľom prostredníctvom účtu v službe Instagram v jeho držbe.

 4. Počas konania Súťaže môže Účastník kedykoľvek namietnuť voči ďalšiemu spracúvaniu svojich osobných údajov prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Usporiadateľovi, na základe ktorého Usporiadateľ vyradí jeho účet zo Súťaže a prestane ho, ako aj iné Účastníkom zadané osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely súvisiace so Súťažou, čím súčasne zaniká účasť Účastníka v Súťaži a nadväzujúce práva Účastníka vyplývajúce z týchto Pravidiel Súťaže.

 

VII.
Dalšie ustanovenia

 

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže vrátane úpravy Doby trvania Súťaže a práva na odvolanie (zrušenie) Súťaže

 2. Zmenu Pravidiel, prípadne odvolanie (zrušenie) Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom uverejní.

 3. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím Výhry.

 4. Výherca nemá právny nárok na výmenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej nepeňažnej kompenzácie.

 5. Účastník berie na vedomie, že výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle ustanovení § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať.

 6. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

 

 

 

V Bratislave, dňa 10.03.2022

bottom of page